Νόμοι


Η εταιρεία μας ακολουθεί την πολιτική των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και φροντίζει για την τήρηση των Ευρωπαϊκών Νόμων και Οδηγιών που διέπουν την χρήση πλαστικής σακούλας και την απόδοση της χρηματικής εισφοράς προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης.

Επίσης βάσει της ΚΥΑ Αρ. Απόφασης 180036/952/2017 για την υποχρεωτική χρέωση περιβαλλοντικού τέλους στις λεπτές σακούλες μεταφοράς, φροντίζει να ενημερώνει, προτείνει εναλλακτικές και συμβουλεύει την πελατεία της σχετικά.

Ως υπεύθυνος οργανισμός η επιχείρηση φροντίζει για την τήρηση Νόμων και κανονισμών που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων της που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως του ΚΑΝ (ΕΚ) 1935/2004 , ΚΑΝ (ΕΚ) 10/2011 και του ΚΑΝ. 1907/2006 (Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων από χρήση επικίνδυνων υλικών) και συνεπώς φροντίζει για την προσεκτική επιλογή των Α υλών της και των κατάλληλων συνθηκών κατά την διαδικασία παραγωγής και συνοδεύει τα προϊόντα της με τα σχετικά Πιστοποιητικά Καταλληλότητας.
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΚΑΝ (ΕΚ) / 2004
ΚΑΝ (ΕΚ) 10/2011
ΚΑΝ 1907/2006

Οδηγίες Χρέωσης Πλαστικών Τσαντών Μεταφοράς


Ένας χρήσιμος οδηγός για τη χρέωση των πλαστικών τσαντών μεταφοράς.

Ποιές κατηγορίες αφορά, για ποιες αποδίδεται περιβαλλοντικό τέλος.
Η νέα ΚΥΑ 180036/952/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2812/10.08.2017 κατηγοριοποιεί τις πλαστικές τσάντες μεταφοράς ως εξής:
0-15 micro: Οι πλαστικές τσάντες μεταφοράς μέχρι 15 micro που παρέχονται είτε ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, είτε για λόγους υγιεινής, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος προ ταμείου.
Σημείωση: Οι τσάντες αυτής της κατηγορίας δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος, εφόσον στο ταμείο τοποθετηθούν μέσα σε άλλη τσάντα μεταφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, εμπίπτουν στην επόμενη κατηγορία που υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος.
0-50 micro: Οι πλαστικές τσάντες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή μέχρι 50 micro, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο ταμείο του σημείου πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος ευρώ 0,07 ανά τεμάχιο συν το ΦΠΑ που αναλογεί.
50-70 micro: Οι πλαστικές τσάντες μεταφοράς με πάχος υλικού ίσο με 50 micro και μέχρι 70 micro δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος. Ωστόσο η κατηγορία αυτή υπόκειται σε ξεχωριστή τιμολόγηση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε επιχείρησης, χωρίς όμως να αποδίδεται σε κανέναν δημόσιο φορέα, παρά μόνο το ΦΠΑ που αναλογεί επί της χρέωσης, σύμφωνα πάντα με διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
>=70 micro: Οι πλαστικές τσάντες μεταφοράς με πάχος υλικού ίσο ή μεγαλύτερο των 70 micro δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της νέας ΚΥΑ.

Η κατηγορία αυτή δεν υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ούτε περιορισμός στην διάθεσή της.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/koine-upourgike-apophase-180036-952-2017.html

ASK FOR OFFER